Certificare ADR

In Europa, transportul rutier de mărfuri periculoase este reglementat de «Acordul European referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase» — (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Republica Moldova respectă prevederile acestui acord, la care a aderat prin Hotararea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr. 54-55, art.388).

ADR-ul este un acord elaborat de Comisia economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la Geneva, prin care mai multe state din Europa au convenit unele reguli comune pentru transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice pe teritoriul lor şi pentru trecerea frontierei.

Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase se elibereaza numai tipurilor de vehicule nominalizate şi definite in ADR, atat pentru traficul naţional cit şi pentru traficul internaţional respectiv:
• vehicule-cisterne;
• vehicule purtătoare de cisterne demontabile;
• vehicule-baterii cu o capacitate mai mare de 1000 litri;
• unitati de transport tip EX/II sau EX/III care transportă substante din clasa 1, autovehicule care tracteaza remorci sau semiremorci corespunzatoare acestor tipuri de vehicule definite mai sus, atunci cand nu este specificat altfel in ADR;
sunt exceptate de la aceasta prevedere vehiculele lente care pot fi incadrate in aceste tipuri de vehicule.

In timpul efectuarii transportului “Certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase” trebuie să fie prezentat obligatoriu la bordul autovehiculului:
    In original (pentru trafic international);
    In original sau copie legalizata (pentru trafic national)
    In cazul unitatilor de transport formate dintr-un autovehicul (autotractor) si o remorca sau semiremorca, se elibereaza cate un certificat pentru fiecare vehicul in parte.
    Impreuna cu „Certificatul de agreare pentru vehiculele care transporta anumite marfuri periculoase” si, daca este posibil, cu aceeasi durata de valabilitate, se elibereaza sau se completeaza, anexa la certificatul de inmatriculare si se aplica ecusonul pe placa cu numarul de inmatriculare.

Certificare CEMT

Certificarea transportului de marfuri pentru corespundere CEMT constă în controlul sistemelor de securitate, controlul emisiilor poluante si nivelului de zgomotului produs.

La corespunderea vehiculului cu cerinţile CEMT, se eliberează certificatul pentru condiţiile controlului tehnic.

INTERBUS

Condiţiile de admitere la efectuarea transporturilor auto  internaţionale ocazionale decălători liberalizate şi eliberarea carnetelor CFP INTERBUS
1. În Registrul agenţilor transportatori admişi la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători liberalizate pot fi incluşi agenţii transportatori care corespund următoarelor exigenţe:
a) onorabilitate;
b) capacitate financiară;
c) competenţă profesională;
d) respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de Acordul INTERBUS faţă de unităţile de transport utilizate.

 1. Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă agentul transportator nu este implicat într-o procedură de lichidare sau faliment.
  Drept confirmare a corespunderii condiţiilor de onorabilitate va servi declaraţia pe propria răspundere, prezentată de către agentul transportator.
 2. Drept dovadă de îndeplinire a capacităţii financiare va servi capitalul lichid al întreprinderii, care se adevereşte prin prezentarea copiei ultimei dări de seamă financiare a întreprinderii (cod 470) sau prezentarea unei garanţii bancare valabile pe o perioadă de minimum un an de zile.
  Conform Acordului INTERBUS valoarea acestei garanţii trebuie să fie nu mai mică de (în lei moldoveneşti, stabilită conform cursului Băncii Naţionale a Moldovei la data depunerii cererii) 9000 EURO pentru primul vehicul şi 5000 EURO pentru fiecare dintre celelalte vehicule solicitate spre utilizare în transporturile respective.
 3. Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită în cazul în care managerul posedă un Certificat de competenţă profesională în transportul rutier (anexa nr.4), eliberat de un centru de instruire licenţiat, conform legislaţiei în vigoare, în urma promovării unui curs de pregătire profesională şi a unui test.
  Programele de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi coordonate cu Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
 4. Drept dovadă a respectării cerinţelor tehnice prevăzute de Acordul INTERBUS faţă de unităţile de transport utilizate va servi Raportul de verificare tehnică a vehiculului, eliberat de staţiile de testare, care va conţine menţiunea «Corespunde cerinţelor INTERBUS».
  Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor va stabili cerinţele de testare a unităţilor de transport respective în strictă corespundere cu Acordul INTERBUS şi legislaţia în vigoare.